A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 22.03.2019 – 11.04.2019

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Zakończenie zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich, rady osiedla i przewodniczącego rady osiedla
 2. Udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
 3. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP
 4. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – raport o stanie gminy
 5. Wernisaż wystawy pt. „Jakie piękne Słomniki”
 6. Udział w akcji sadzenia lasu w Smrokowie
 7. Spotkanie z hydrologami na temat lokalizacji ujęcia wody dla SAG w Wężerowie
 8. Spotkanie z Dyrektorem Caritas Kielce w sprawie rozwoju usług rehabilitacyjnych w Słomnikach
 9. Wizyta Pani Premier Beaty Szydło w Słomnikach
 10. Spotkanie z dyrektorem kontraktu budowy S7 Widoma - Szczepanowice

 

Drogi gminne

 1. Utwardzono drogę dojazdową do pól w m. Czechy „ganek” na długości ok 220 mb za kwotę 41.161,95 zł. Prace drogowe wykonała: Firma Brukarsko-Budowlana Joanna Siudek, Baranówka 71.
 2. Utwardzono pobocze drogi gminnej nr 601786K w m. Prandocin Wysiołek na długości 600m za kwotę 7.995,00 zł. Prace drogowe wykonała: Firma Transportowo – Usługowa TRANS-JAR Jarosław Nowak, Kępa 26
 3. Przygotowanie wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych – ul. Wolności w Słomnikach – szacunkowy koszt 320 000zł, droga Prandocin – Prandocin Iły – szacunkowy koszt 620 000zł

 

Drogi powiatowe:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogach powiatowych:

 1. Droga powiatowa nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie na długości ok. 2,180 km
 2. Droga powiatowa nr 2141K w m. Kacice na długości ok. 1,267 km (382m + 885m)

Trwa weryfikacja złożonych ofert

Kolejny przetarg będzie na ułożenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2142K w m. Kacice i Januszowice na długości ok. 600m /maj – czerwiec/

 

 

Drogi wojewódzkie

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie na zadania:

 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  nr  775 w m. Brończyce"- udział Zarządu 125.000,00 zł, udział Gminy 125.000,00 zł. Razem 250.000,00 zł
 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice - etap II” - udział Zarządu 150.000,00 zł, udział Gminy 150.000,00 zł. Razem 300.000,00 zł

Przetarg na budowę chodnika w Waganowicach w ramach budżetu obywatelskiego – analiza ofert

 

Przetargi ogłoszone:

 

 1. Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice gmina Słomniki.

Najkorzystniejsza oferta: Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak Ostrów 100 32-112 Klimontów -  2.560.316,90 zł

 

 1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Słomniki

Najkorzystniejsza oferta: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 16202-342 Warszawa
Drugi Oddział w Krakowie ul. Rusznikarska-Deptak 2/831-261 Kraków        

 

 1. Remont placów manewrowo postojowych: przy szkole w Prandocinie, przy szkole w Waganowicach, w Ratajowie, w Smrokowie, w Polanowicach, przy DK nr 7 w Prandocinie – analiza złożonych ofert,

Łącznie najkorzystniejsze oferty 570 000zł /4 firmy/

 

Złożone wnioski:

 1. Złożono  wniosek o dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019”

- Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin, gmina Słomniki”- całkowity koszt inwestycji : 125 855,00 zł - Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego 60 000, 00 zł

 1. 3.    Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „ Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”

 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Waganowicach

  - Koszt całkowity zadania: 563 605,00 zł, wnioskowana kwota pomocy 200 000, 00 zł

 

 1. W przygotowaniu wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego 3 t - 7,5 t dla  OSP     Wężerów

Całkowita wartość zadania: 230 000, 00 zł, w tym -dotacja Województwa Małopolskiego 60 000,00 zł, środki Gminy 70 000, 00 zł, dotacja (zaplanowana) z Komendy Głównej PSP 100 000,00zł

 

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w Zaborzu. Wykonywane  są roboty wykończeniowe.  Kompletowana jest dokumentacja powykonawcza niezbędna z zgłoszenia zakończenia inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 2. Trwają roboty związane z budową  terenów rekreacji nad rzeką  Szreniawą ( na dawnym placu targowym przy ulicy 3 Maja)
 3. Opracowano projekt i dokonano zgłoszenia zamiaru budowy wiaty przy budynku remizy OSP w Waganowicach
 4. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie o wykreślenie z gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków  55 budynków położonych na terenie gminy Słomniki.
 5. Wykonano projekty dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Brończyce, Prandocin Iły ( Marancja), Waganowice

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • malowanie ścian i układanie płytek w budynku świetlicy w Janikowicach
 • układanie kostki przed budynkiem Urzędu
 • układanie kostki brukowej przy przystanku w Wężerowie
 • naprawa płytek na tarasie przy budynku Urzędu
 • naprawa schodów na Rynku w Słomnikach
 • usuwanie krzewów i prace porządkowe przy budynku Urzędu
 • naprawa dróg asfaltem na zimno
 • montaż znaków drogowych
 • dosianie trawy na placach zabaw na terenie gminy Słomniki
 • demontaż umywalek w pomieszczeniach po przychodni zdrowia w Słomnikach ulica T. Kościuszki 64
 • montaż ławek w parku przy ulicy Słowackiego w Słomnikach

 

Zgłoszenia wycinki krzewów przy drogach gminnych i powiatowych

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel