A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 12.04.2019 – 09.05.2019

WYDARZENIA

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 2. Przedstawienie teatralne w MGCK „Popatrz w Jego oczy” w wykonaniu uczniów szkoły w Waganowicach
 3. Wystawa „Pasja” w Hebdowie w ramach Hebdowskich Spotkań ze Sztuką
 4. Koncert piosenek w wykonaniu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MGCK
 5. Inne wydarzenia: Niebieski bieg świadomości autyzmu, Piknik majowy, rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na stawach w Januszowicach

 

SPOTKANIA I KONFERENCJE

 1. Udział w spotkaniu z zarządem powiatu i prezydium rady powiatu – Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie
 2. Udział w odprawie przed gminnymi zawodami sportowo- pożarniczymi, które odbędą się 19 maja br. /28 drużyn/
 3. Udział w szkoleniu na temat partnerstwa publiczno- prywatnego oraz inwestycji realizowanych w formule ESCO
 4. Udział w posiedzeniu Rady LGD Jurajska Kraina
 5. Udział w konferencji samorządowej „Czyste powietrze w Małopolsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz WFOŚ w Krakowie
 6. Spotkanie z dyrektorami szkół na temat przygotowania wniosku o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach
 7. Objazd dróg gminnych
 8. Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca zadań gminy w zakresie obronności kraju – bez uwag
 9. Gwarancyjny przegląd drogi powiatowej Słomniki – Kocmyrzów

 

INWESTYCJE

Drogi gminne

Podpisano umowy na parkingi z terminem wykonania do 12.07.2019r.:

 1. „Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Prandocin”
  Wykonawca: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, Bosutów, ul. Wiśniowa 28
  Kwota: 114.922,49 zł

 2. „Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Waganowice”
  Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS, Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, Miechów
  Kwota: 87.054,78 zł

 3. „Remont placu manewrowo-postojowego w m. Ratajów”
  Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182
  Kwota: 47.338,51 zł

 4. „Remont placu manewrowo-postojowego przy stacji PKP w m. Smroków”
  Wykonawca: TOM-BUD Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9
  Kwota: 89.921,61 zł

 5. „Remont placu manewrowo-postojowego przy stadionie w Polanowicach”
  Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182
  Kwota: 104.856,21 zł

 6. „Remont placu manewrowo-postojowego przy DK nr 7 w m. Prandocin”
  Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182
  Kwota: 125.400,96 zł

Gmina Słomniki otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowanie w wysokości 150.000,00 zł na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Prandocin Iły nr ewid. działki 497/2 w km 0+000 – 1+150” (dokończenie) – ogłoszono przetarg na realizację

Rozpoczęto remont cząstkowy dróg gminnych – termin realizacji do 25.05.2019r.

 

Drogi powiatowe:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podpisał umowy na wykonanie nakładek asfaltowych w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogach powiatowych:

 1. Droga powiatowa nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie na długości ok. 2,180 km
 2. Droga powiatowa nr 2141K w m. Kacice na długości ok. 1,267 km (382m + 885m)

Wykonawca: Firma PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków

Wartość zadania: 935 000zł brutto

Termin realizacji: 15.06.2019r.

 

Drogi wojewódzkie

 1. Unieważniono przetarg na budowę chodnika w Waganowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Wybrana Firma STAR ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno – nie podpisała umowy

Ponowne ogłoszenie przetargu

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca jako lider projektu wspólnego dla 41 gmin ogłosiła przetarg na instalacje odnawialnych źródeł energii /OZE/ - ze względu na wielkość zamówienia rozstrzygnięcie przetargu może trwać nawet do końca roku
 2. Zorganizowanie Kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2019 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK od 01.07.2019 do 30.06.2021

Najkorzystniejsza oferta                                                                                                                                                                                          Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadów Sp. z o.o. 6.3223.247,34 zł brutto

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Złożone wnioski:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019” na remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – otrzymano dofinansowanie w wysokości 42 000zł
 2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „ Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w Waganowicach

  Nie uzyskał dofinansowania

 1. Uzyskano dofinansowanie na rewitalizację terenu ZGKiM w wysokości 4 650 000zł z MRPO /koszt inwestycji 6700 000zł/

 2. Został złożony wniosek o płatność końcową w związku z budową drogi w Wężerowie na kwotę 1 336 108,11 zł. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu kontroli, która odbędzie się w dniach 16-17.05.2019 r.

 

AKTY NOTARIALNE:

 1. Zakup działki nr 19/9 o pow. 0,1049ha położonej w miejscowości Wesoła za kwotę 75 000zł
 2. Zakup działek nr 847/7, 847/8, 847/9, 847/10, 847/11 o łącznej pow. 0,2623ha położonych w Słomnikach ul. 3 Maja za kwotę 116 750zł

 

SPRAWY BIEŻĄCE:

 1. Zamontowano piłkochwyty ( przedłużenie istniejących) na boisku sportowym w Wężerowie oraz zakupiono i zamontowano kontener socjalny dla sędziów
 2. Otrzymano zgodę  od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na  wykreślenie z gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków   12 budynków położonych na terenie gminy Słomniki ( wnioskowano o wykreślenie 55 budynków).
 3. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca budowy instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz remontu dachu
 4. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca przetargu na budowę szkoły w Niedźwiedziu ( trwa weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem obowiązujących przepisów)

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • porządkowanie mieszkania komunalnego w Słomnikach ulica Słoneczna
 • prace porządkowe  i przygotowanie ścian pod malowanie w pomieszczeniach po SP ZOZ w Słomnikach ul. T. Kościuszki 64
 • malowanie i montaż mebli w pomieszczeniu zaplecza Sali obrad Urzędu
 • prace murarskie i roboty instalacyjne w pomieszczeniu łazienki w budynku socjalnym ul. T. Kościuszki 53
 • malowanie pomieszczenia wyborczego w remizie OSP w Wężerowie, naprawa oświetlenia zewnętrznego i naprawa schodów zewnętrznych
 • prace porządkowe i konserwacyjne  w obiektach komunalnych

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel