A A A
logo Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 1775) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Słomniki. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań odbędzie się w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

logo ZUS

Od początku 2021 r. można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.  Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych.

logo NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców celem zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. 

Urząd statystyczny

Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.

Urząd Pracy PK
15 grudnia br. została ogłoszona tzw. antykryzysowa tarcza branżowa, która przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla pracodawców i przedsiębiorców.