A A A
logo NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców celem zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. 

Celem programu „Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Beneficjenci programu: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

Intensywność dofinansowania:

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.
  2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC.
  3. Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.


Rodzaje przedsięwzięć objęte dofinansowaniem:

  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, polegających m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych.   
  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW, powyżej 50 MW oraz z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw, np.  modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania).
  • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
  • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania znajdują się TUTAJ.