A A A
logo Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 1775) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Słomniki. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań odbędzie się w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. cieszących się nieposzlakowaną opinią;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 5, kandydat na rachmistrza spisowego (terenowego) składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Ze względu na to, że rachmistrz spisowy (terenowy) będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Terminy dla kandydatów na rachmistrzów:

  1. Składanie zgłoszeń, wraz z oświadczeniem na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach – termin od 1 do 9 lutego 2021 roku.
  2. Szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych zakończone egzaminem – termin od 15 lutego do 31 marca 2021 roku.
Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie Słomniki.pdf)Zgłoszenie Słomniki.pdf[ ]777 kB2021-01-28 12:00