A A A
herb gminy Słomniki

Podczas XXV zdalnej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach w dniu 28.01.2021 r. przyjęto 15 uchwał.

Uchwały przyjęte podczas tej sesji to m.in.:

Uchwała nr XXV/322/20 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2021–2026.

Uchwała nr XXV/323/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Słomnikach na 2021 rok.

Uchwała nr XXV/324/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

Uchwała nr XXV/325/20 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Uchwała nr XXV/326/20 w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr XXV/327/20 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Słomniki w 2021 r.

Uchwała nr XXV/328/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXV/331/w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Uchwała nr XXV/332/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Skała na sfinansowanie kosztów promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Uchwała nr XXV/333/20 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Uchwała nr XXV/334/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXV/335/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXV/336/20 w sprawie użyczenia nieruchomości Związkowi Wędkarskiemu Koło Słomniki z przeznaczeniem na cele działalności statutowej.

Wszystkie uchwały są dostępne TUTAJ.

Na stronie slomnki.pl opublikowana została Informacja Burmistrza pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Słomnikach za okres 30.12.2020 – 28.01.2021. Wśród najważniejszych spotkań w formie online: spotkanie z Wojewodą Małopolskim, Starostą Krakowskim na temat sytuacji epidemiologicznej, organizacji transportu na szczepienia oraz akcji promocyjnej, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego; posiedzenie Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Wśród złożonych wniosków są m.in. złożone w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: remont drogi Brończyce – Niedźwiedź; remont drogi Szczepanowice – Polanowice; przewidywany kolejny nabór w lipcu – Czechy i Granów. Wnioski złożone do ZDPK dotyczące BRD: wykonanie peronu przystankowego w Muniakowicach; wykonanie zatoczek autobusowych na ul. Kolejowej; malowanie oznakowania poziomego na drogach Januszowice, Kacice, Prandocin Wysiołek; montaż znaków kasetonowych D6 doświetlających przejścia dla pieszych na drodze Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu i w Polanowicach Kolonia; poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Szczepanowicach.

Sprawy bieżące w skrócie:

Trwają roboty związane z budową  szkoły w Niedźwiedziu  VI etap.

W trakcie opracowania jest specyfikacja przetargowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej w Orłowie.

Przekazano pomieszczenia użytkownikom w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu (pomieszczenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Ratajowa i filii Biblioteki Miejskiej).

Montaż 4 wiat przystankowych przy drodze  E7 (Wężerów i Prandocin Wysiołek).

Przekazano pompę do wody dla OSP Smroków sfinansowaną przez Marszałka WM.

Podpisano umowę na wykonanie programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem dotyczącego remontu kapliczki Matki Bożej w Rynku w Słomnikach.

Program jest niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2021.

W trakcie przygotowania jest specyfikacja do przetargu na organizację linii autobusowej Słomniki – PKP Niedźwiedź przez Trątnowice i Szczepanowice

W trakcie przygotowania jest specyfikacja do przetargu na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki – SIWZ zostanie przesłany radnym do konsultacji

Program Czyste Powietrze: wnioski złożone w styczniu 2021 – 18;   w grudniu – 11 wniosków; wnioski  oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  17; wydane zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa; domowego  w grudniu 2020 roku(dofinansowanie podwyższone):   12; w styczniu 2021r. – 5.

Kontrole interwencyjne palenisk i kontrole wysypisk śmieci: przez portal ekointerwencja wpłynęło łącznie 32 zgłoszenia na dzień 26.01.2021r.: 22 zgłoszenia  dotyczących zanieczyszczenia powietrza, 10 zgłoszeń dotyczących odpadów;  wykonano 38 kontroli palenisk; wykryto naruszenie w 7 przypadkach, z uwagi iż były to pierwsze zgłoszenia; właścicieli budynków pouczono o zakazie spalania śmieci w domowych paleniskach.

Cała informacja dostępna – TUTAJ,