A A A
Droga w Polanowicach

Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna nr 601777K w Polanowicach. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 111 492,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 601777K w Polanowicach został wykonany na odcinku prawie 1 km; polegał na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC11S o grubości 4,0 cm i warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC16S o grubości 3,0cm. Pobocza drogi strona lewa i prawa zostały uzupełnione kruszywem łamanym i pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Na skrzyżowaniu dróg uzupełniono oznakowanie znakami pionowymi.

Inwestycja poprawiła jakość połączeń drogi powiatowej z drogą gminną. Dzięki zastosowaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniu pobocza materiałem kamiennym podniesiono standard techniczny drogi.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniósł 253 539,76 zł, w tym dofinansowanie 142 047,76 zł..

Wykonawcą remontu była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków