A A A
logo czyste powietrze

Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem.

Tym razem zmiana w zasadach finansowania nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego, ale z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych. Co ważne, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji. Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych węglem (poza spełnieniem obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Mieszkańców Małopolski dotyczą także zapisy tzw. uchwały antysmogowej – do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. Kompleksowa informacja na temat regulacji dotyczących ochrony jakości powietrza można znaleźć na naszej stronie oraz stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

Dzięki realizacji zapisów i uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza przewidywane jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W dniu 15.05.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania), a od 21.10.2020 r. możliwe jest złożenie wniosków dla Beneficjentów, którzy kwalifikują się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania). 

W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020r. 

Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego należy pobrać wniosek-  będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.  

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie.

Wniosek można także złożyć za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach: pomoc w jego wypełnieniu oraz szczegóły Programu u ekodoradcy tel. 123881102 wew. 140.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu  na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego.