A A A
herb gminy Słomniki

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach 30.12.2020 r. radni jednogłośnie uchwalili Uchwałę Budżetową na 2021 r. Otrzymała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 Budżet w liczbach

Planowane dochody budżetowe ogółem: 81 100 800 zł, w tym dochody bieżące 70 693 900 zł, dochody majątkowe 10 406 900 zł. Wydatki ogółem 91 525 800 zł, w tym wydatki bieżące 67 213 960 zł, wydatki majątkowe 24 311 840 zł. Ważnym elementem nowego budżetu są planowane środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje, w roku 2021 jest to 8 906 900 zł.

Plan dochodów budżetu  2021 r.

Plan wydatków budżetu 2021 r.

W Budżecie na 2021 rok na inwestycje zaplanowano ponad 24 mln zł, w tym 9 mln ze środków zewnętrznych.

 Projekty rozwojowe w realizacji

Budowa szkoły w Niedźwiedziu; wartość inwestycji 19 939 881 zł, pozyskane środki w ramach pożyczki rewitalizacyjnej MARR oraz ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego; planowane zakończenie inwestycji koniec w 2021 r.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach; zakres prac obejmuje wyposażenie reaktora ścieków i wykonanie nowego punktu zlewczego planowane; wartość inwestycji 3 818 979,78 zł; planowane zakończenie inwestycji druga połowa 2021 r.

Rewitalizacja terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach; celem inwestycji jest odnowa i nowe zagospodarowanie tego terenu na cele społeczne oraz usługowo-handlowe wraz z placem wokół budynku; koszt inwestycji 6 700 000 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 4650 000 zł; planowane zakończenie inwestycji w 2022 r.

Uzyskane dofinansowanie na projekty inwestycyjne:

Modernizacja świetlicy w Ratajowie, pozytywna decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie w kwocie 420 000 zł.

Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów pierwsza umowa na 70 000 zł, druga umowa na 65 000 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie, dofinansowanie 500 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fundusz Inwestycji Samorządowych w kwocie 4 130 000 zł na inwestycje gminne.

Złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r.: Kocmyrzowska – Szczepanowice; Brończyce – Niedźwiedź.

 W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach.
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach.
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach.
 • Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach.
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice.
 • Modernizacja układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach.

Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę  drogi powiatowej od  E7 do Składu Niedźwiedź (betonówka); wciąż brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu.

Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie Inicjatyw Samorządowych na 2021r.:

 • Remont nawierzchni drogi w Trątnowicach.
 • Budowa chodnika w Waganowicach.
 • Budowa chodnika w Smrokowie.
 • Budowa chodnika w Wężerowie.
 • Remont ul. Poniatowskiego od E7 do ul Batorego (zadanie z 2020 r.).

 Złożono wnioski do LGD Jurajska Kraina na:

 • Budowę placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie-Iły.
 • Rewitalizację parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej.
 • Wydawnictwa: „Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki”, „Kulinarne tradycje Ziemi Słomnickiej”.

Złożono wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania linii autobusowej Słomniki – PKP Niedźwiedź przez Trątnowice i Szczepanowice.

Zlecono przygotowanie programu konserwatorskiego dla figury Matki Bożej w Rynku.