A A A
Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Uwaga rodzice, rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami przyjęć i harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja do klas pierwszych

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Słomniki przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
2. Ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku i wzory oświadczeń wymaganych
w postępowaniu rekrutacyjnym przygotowuje i podaje do publicznej informacji Dyrektor danej szkoły. Rodzic (prawny opiekun) w odpowiedzi na ogłoszenie składa dokumenty o przyjęcie do szkoły.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów)
o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się zgodnie z zapisami Uchwały nr XXV/294/17 Rady Miejskie w Słomnikach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. W przypadku, gdy kandydatów spoza obwodu szkoły, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wniosek najwcześniej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Udostępnienie informacji o rekrutacji

1 lutego 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

od 5 maja 2021 r.

do 12 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej    
i potwierdzenie spełnienia przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 kwietnia 2021 r.

do 8 kwietnia 2021 r.

od 13 maja 2021 r.

do 20 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwietnia 2021 r.

21 maja 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 14 kwietnia 2021 r.

do 21 kwietnia 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2021 r.

31 maja 2021 r.

Procedura odwoławcza od odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

od 24 kwietnia 2021 r.

do 4 maja 2021 r.

od 1 czerwca 2021 r.

do 8 czerwca 2021 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych
do uzyskania za poszczególne kryteria.
1. Do przedszkola i  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki przyjmuje się z kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki.
2.Do przedszkola przyjmowani są kandydaci w wieku 3-6 lat. Do oddziału przedszkolnego przyjmowani są kandydaci obowiązani odbyć w danym roku obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz w miarę posiadanych wolnych miejsc młodsi.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Słomniki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
 1) wielodzietność rodziny kandydata;
 2) niepełnosprawność kandydata;
 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole albo oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą nr XXV/293/17 Rady Miejskie w Słomnikach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Słomniki mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1-3, dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Słomniki przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
6. Ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku i wzory oświadczeń wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym przygotowuje i podaje do publicznej informacji Dyrektor danej placówki. Rodzic (prawny opiekun) w odpowiedzi na ogłoszenie składa dokumenty o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Słomniki

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Udostępnienie informacji o rekrutacji

1 lutego 2021 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 22 lutego 2021 r.

do 1 marca 2021 r.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

od 5 maja 2021 r.

do 12 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i potwierdzenie spełnienia przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 1 kwietnia 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.

 

od 13 maja 2021 r.

do 20 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

12 kwietnia 2021 r.

 

21 maja 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 14 kwietnia 2021 r.

do 21 kwietnia 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia 2021 r.

 

31 maja 2021 r.

Procedura odwoławcza od odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

od 26 kwietnia 2021 r.

do 4 maja 2021 r.

od 1 czerwca 2021 r.

do 8 czerwca 2021 r.

Więcej szczegółów mogą Państwo uzyskać w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz w Centrum Obsługi Edukacji w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, pok. 31 i 32, tel. 0123881102, wew. 131 i 132.