A A A
Administracja podatkowa

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

 

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa , która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów przez przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianami, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 pracowników lub są sporządzane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzane są za nie więcej 5 pracowników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, można je nadal złożyć papierowo w urzędzie skarbowym, jednak w terminie krótszym o miesiąc, czyli do końca stycznia.

Duże zmiany dotyczyć będą biur rachunkowych. Biura rachunkowe niezależnie od liczby zatrudniających przez siebie pracowników, a składające zeznania podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, są zobowiązane składać deklaracje podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną w niezmienionym terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od tego czy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-40 są składane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub w tradycyjnej papierowej formie, termin ich sporządzenia i przesłania pracownikom pozostaje bez żadnych zmian - upływa ostatniego dnia lutego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zastosowano rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi – czyli bez konieczności stosowania płatnego podpisu elektronicznego. Będzie to miało zastosowanie bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Wprowadzone zostaną także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie obowiązków i usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elektroniczną. Jest to m.in. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która umożliwia hurtowe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 sztuk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysłanie do urzędu skarbowego zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Składanie zaś korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.


 

Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow


Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001563