A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzeli w czasie trawania odpustu w Słomnikach w dniach od 05 października 2018r. do 8 października 2018r.

Cena wywoławcza za dzierżawę terenu wynosi 4000zł brutto  (słownie: cztery tysiące zł).

Wysokość postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

Wadium w wysokości 3500zł należy wpłacić do dnia 3 października 2018r. na konto  BS Słomniki nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 3.10.2018r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawnej przez uczestnika przetargu,  który zaoferował najwyższą cenę wadium przepada na rzecz Gminy Słomniki.

Czynsz płatny w dniu podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2018r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

Słomniki 03.09.2018r.

Wynik: Wynik przetargu na dzierżawę terenu pod karuzele