A A A
Wymagane dokumenty 1.    Wniosek.
2.    Załączniki:
  • zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia, decyzja NIP
    Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gminy Słomniki  wystarczy podać tylko ich numery.
  • zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu
  • zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
  • szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
  • szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy,
  • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Opłaty Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
- 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł
Opłaty uiszcza się na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Piotr Kurkiewicz
Nr pokoju: 34
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 134
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słomniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Uchwała Nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 czerwca 2012r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słomniki
- Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.)
Uwagi Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:
- dla dzieci,
- masowych – określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r., poz. 611 z późn. zm.)
Oznaczenie karty SG.0143.43.2014 

Aktualizacja 16 września 2014