A A A
Wymagane dokumenty 1.    Wniosek.
2.    Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny ( np. akt własności, umowę najmu z załącznikami graficznymi, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, ewentualne załączniki graficzne należy złożyć razem z umową,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punkt sprzedaży),
  • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Opłaty Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
Opłata podstawowa roczna za:
- zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł.
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł.
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł
Opłaty uiszcza się na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Piotr Kurkiewicz
Nr pokoju: 34
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 134
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słomniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Uchwała Nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 czerwca 2012r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słomniki
- Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.)
Uwagi - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) wydawane są na okres co najmniej  dwóch lat.
- Przedsiębiorca, który posiada ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu kat. BC w danej placówce może złożyć kolejny wniosek na sprzedaż alkoholu w tej placówce na 5 miesięcy przed terminem wygaśnięcia funkcjonującego zezwolenia.
- Przedsiębiorca, który posiada zezwolenia po raz pierwszy, może złożyć wniosek o jego wydanie na 5 miesięcy przed terminem uruchomienia punktu sprzedaży alkoholu.
- Protokół z wizji (w szczególnych przypadkach)
- Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obligatoryjnie, w formie postanowienia).
-Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydawane są na okres co najmniej czterech lat.
Oznaczenie karty SG.0143.42.2014

Aktualizacja 16 września 2014