A A A
Wymagane dokumenty - Wniosek (CEIDG-1 wraz z załącznikami  - jeżeli dotyczy)
- Dowód osobisty (do wglądu)
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Piotr Kurkiewicz
Nr pokoju: 34
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 134
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku polegają na przekształceniu go na formę  dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.)
Uwagi Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie ceidg.gov.pl. Wówczas do podpisu niezbędny będzie podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany ePUAP www.epuap.gov.pl.
Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Oznaczenie karty SG.0143.39.2014 

Aktualizacja 18 września 2014