A A A
Remont drogi Czechy-Kępa

Poprawa jakości połączeń drogowych to jeden z priorytetów władz naszej gminy. Kolejnym zmodernizowanym odcinkiem sieci drogowej jest droga gminna Kępa–Czechy. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 132 000 zł.

Remont drogi gminnej nr 601802K Kępa–Czechy został wykonany na odcinku 1,25 km; polegał na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC11S o grubości 4,0 cm i warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC16S o grubości 3,0cm. Pobocza drogi strona lewa i prawa zostały uzupełnione kruszywem łamanym i pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Został także oczyszczony i odmulony istniejący rów na długości około 230 mb. Natomiast na skrzyżowaniach dróg uzupełniono oznakowanie znakami pionowymi.

Inwestycja poprawiła jakość połączeń drogi powiatowej z drogą gminną. Dzięki zastosowaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniu pobocza materiałem kamiennym podniesiono standard techniczny drogi.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniósł 287 209,28 zł, w tym dofinansowanie 132 063,00 zł.

Wykonawcą remontu drogi była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków