A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w 2016 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE

 1. Budowa przychodni zdrowia w Słomnikach – I i II etap
 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Smrokowie
 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kacicach
 4. Remont budynku  komunalnego  remizy OSP w miejscowości Waganowice – Remizy Małopolskie
 5. Remont pokrycia dachu budynku socjalnego przy ul. Kościuszki 53 w Słomnikach
 6. Ocieplenie budynku socjalnego w Polanowicach.
 7. Remont elewacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Prandocinie.
 8. Ocieplenie budynku orkiestry w Prandocinie.
 9. Rozbiórka budynków magazynowych w Brończycach.
 10. Rozbiórka budynku gospodarczego w Słomnikach ( za budynkiem starego przedszkola)
 11. Rozbiórka części budynku położonego w Słomnikach ul. Rynek 18.
 12. Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych dla Gminy Słomniki.
 13. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Norwida-Wyspiańskiego
 14. Remont budynku starego przedszkola na cel galerii MGCK
 15. Remont świetlicy w Szczepanowicach
 16. Remont pomieszczeń Słomniczanki
 17. Zakup i montaż trybuny dla widzów przy Orliku na Słomniczance
 18. Uruchomienie kotłowni gazowej w budynku MGCK
 19. Wykonane ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiedziu
 20. Plantowanie terenu w Waganowicach ( działka przy szkole)
 21. Rekultywacja terenów zielonych nad Młynówką w Słomnikach
 22. Rekultywacja terenów zielonych na rynku – ZGKiM
 23. Plantowanie terenu na działce przy budynku remizy w Janikowicach.
 24. Prace remontowo-budowlane na obiektach komunalnych oraz na drogach gminnych

 

Działania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

 1. Zakup nowego samochodu pożarniczo-ratowniczego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla OSP Słomniki. Dofinansowanie z KSRG – 80 000zł
 2. Zakup ośmiu kompletów umundurowania bojowego strażackiego / w ramach programu Bezpieczny Strażak oraz Bezpieczna Małopolska
 3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin Iły
 4. Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Niedźwiedziu
 5. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Rudawie – udział jednostki OSP Miłocice
 6. Ćwiczenia obronne w Zespole Szkół w Smrokowie
 7. Ćwiczenia na obiektach firmy AMPLUS

 

 

INWESTYCJE DROGOWE

Mosty:

 1. Remont mostu w Miłocicach (do p. Sowy)
 2. Remont mostu w Miłocicach
 3. Remont mostu w Smrokowie

 

Drogi dojazdowe do pól / FOGR 50%dofinansowania/

 1. Prandocin do Reraka
 2. Niedźwiedź do Samburskiego

 

Drogi gminne

 1. Polanowice od Osucha do Jagły
 2. Janikowice w lewo od Cerka
 3. Słomniki, ul. Krótka
 4. Niedźwiedź k. Jeżowej
 5. Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8
 6. Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice
 7. Plac manewrowy w Niedźwiedziu
 8. Czechy przy domkach
 9. „Sorys” w Słomnikach /ul. Kilińskiego, ul. Strzelecka, ul. Staszica, ul. Zamknięta/
 10. Przebudowa dróg po HBP w Polanowicach
 11. Przebudowa drogi gminnej w Brończycach
 12. Wykonanie chodnika przy ul. Norwida w Słomnikach
 13. Utwardzenie w kamieniu odcinka drogi w Smrokowie za mleczarnią na długości ok. 300 m

 

Inwestycje małe:

 1. Odtworzono rów na długości 1200m w m. Czechy (droga na Kol. Niegardów).
 2. Dowieziono ziemię z rozplantowaniem przy świetlicy w Kępie
 3. Uporządkowano z kamienia i gruzu oraz odczyszczono parking przy stacji PKP w Niedźwiedziu
 4. Uporządkowano parking przy stacji PKP Słomniki (ul. Kolejowa)
 5. Utwardzono destruktem parking przy stacji PKP w Smrokowie
 6. Utwardzono materiałem kamiennym drogę boczną od ul. Bema w Słomnikach
 7. Utwardzono drogę dojazdową k/przepompowni w Miłocicach
 8. Udrożniono drogę gminną dojazdową do pól w m. Trątnowice
 9. Zabezpieczono skarpę przy moście w m. Kępa

 

Modernizacja dróg powiatowych:

 1. 2160K w m. Czechy,
 2. 2160K w m. Szczepanowice,
 3. 1260K w m. Prandocin (Borek)
 4. Lelewela w Słomnikach
 5. Łokietka w Słomnikach
 6. Wyremontowano schody na ul. Poniatowskiego
 7. Wyremontowano przepust w Szczepanowicach

 

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne

 1. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 2. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Lipna Wola
 3. Modernizacja sieci wodociągowej w Wężerowie oraz Zagaju Smrokowskim
 4. Remont wodociągu w Słomnikach na ul. Poniatowskiego

 

Oświetlenie drogowe:

 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Czechy
 2. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Czechy
 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Wesoła
 4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Polanowice
 5. Oświetlenie placu zabaw w Słomnikach ulica Wyspiańskiego-Norwida.
 6. Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na odcinku Polanowice- Niedźwiedź droga przy torach
 7. Dobudowano oświetlenie w miejscowości Zagaje Smrokowskie na granicy z Celinami
 8. Zamontowano 2 lampy oświetlenia drogowego w Słomnikach ulica Staszica i Zamknięta
 9. Zamontowano lampę na przejściu dla pieszych na drodze krajowej w Wężerowie

 

Sprawy majątkowe:

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 42,93m2 na rzecz najemcy Słomniki oś. Świerczewskiego 3/24 za kwotę 26 400 zł
 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 27,85m2 na oś. Świerczewskiego 8/59 na rzecz najemcy za kwotę 18 200 zł
 • Sprzedaż mieszkania o pow. 52,73m2 w Miłocicach na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce nr 502/7 za kwotę 38 000zł
 • Sprzedaż mieszkania o pow. 42,70m2 w Słomnikach oś. Świerczewskiego na rzecz najemców za kwotę 26 000zł
 • Sprzedaż działek nr 377/17, 377/15, 369/2, 369/3 o łącznej powierzchni 0,3471ha położonych w Słomnikach /za osiedlem Świerczewskiego/  za kwotę 317 289,00zł netto
 • Wymiana działek  nr 636/5 o pow. 0,0317ha, nr 637/6 o pow. 0,0629ha o łącznej wartości 52 238zł, na działkę nr 638/3 o pow. 0,0989ha o wartości 54 613zł  w Słomnikach
 • Wymiana działek położonych w Prandocinie między Gminą Słomniki a Krakowską Spółdzielnią Mleczarską
 • Nieodpłatne nabycie działki nr 134/3 o pow. 0,1516ha o wartości 72 965zł od Kółka Rolniczego w Zaborzu
 • Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od ANR Rzeszów – działki nr 172/9 172/43, 172/50, 172/55, 172/59, 172/57, 172/52, 172/49 o łącznej pow. 0,6002ha o wartości 122 936,00zł
 • Nieodpłatne przejęcie działki nr 213/2 o pow. 0,1875ha wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej o łącznej wartości 155 000zł od Kółka Rolniczego w Czechach
 • Przejęcie przez Gminę Słomniki z mocy prawa działki drogowej  nr 134/6 o pow. 0,0162ha położonej w Zaborzu
 • Przejęcie przez Gminę Słomniki z mocy prawa działki drogowej nr 638/4 o pow. 0,0092ha w Słomnikach
 • Kupno działki nr 269/1 o pow. 0,2359ha w Waganowicach za kwotę 70 000zł
 • Kupno działki o pow. 0,0130ha w Słomnikach przy szkole za kwotę 10 000zł
 • Kupno działki nr 741/3 o pow. 0,0750ha położonej w Wężerowie /obok stacji PKP Smroków/ za kwotę 11 000zł
 • Kupno działek nr 492 i 493 o łącznej powierzchni 0,5493ha położonych w Miłocicach /łąki za młynem w Słomnikach/ za kwotę 30 000zł

 

Złożone wnioski:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 zostały złożone karty:

 1. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice
 2. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki
 3. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki
 4. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa
 5. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa
 6. Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego stawu w miejscowości Januszowice,
 7. Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach
 8. Termomodernizacja budynku Szkoły w Kacicach
 9. Termomodernizacja budynku Szkoły w Smrokowie
 10. Budowa drogi gminnej w Wężerowie
 11. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 12. Budowa przychodni zdrowia w Słomnikach
 13. Wyposażenie nowobudowanej przychodni zdrowia w Słomnikach
 14. Modernizacja drogi powiatowej w Januszowicach – wniosek powiatu
 15. Modernizacja drogi powiatowej w Zaborzu – wniosek powiatu
 16. Modernizacja drogi Kocmyrzowskiej – wniosek powiatu
 17. Modernizacja systemów informatycznych w ramach działania Elektroniczna Administracja – projekt uzyskał dofinansowanie MSWiA i jest na etapie wdrażania

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zostały złożone wnioski:

 1. Modernizacja bazy wodociągowej w Kacicach
 2. Budowa kanalizacji przy ul. Bema w Słomnikach
 3. Budowa przepompowni wody w Polanowicach
 4. Budowa odcinka kanalizacji Januszowice–Prandocin

Przygotowana dokumentacja projektowa:

 1. Wykonano dokumentacje projektową przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja
 2. Wykonano koncepcję przebudowy Rynku w Słomnikach
 3. Wykonano projekt budowy lodowiska syntetycznego w Słomnikach
 4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych ( promenady, kąpieliska w Januszowicach).
 5. Zlecono wykonanie projektu przebudowy boiska asfaltowego przy Szkole w Kacicach.
 6. Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole w Waganowicach
 7. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych świetlicy w Orłowie i w Zaborzu.
 8. Zlecono przygotowanie dokumentacji na parkingi przy PKP Niedźwiedź, Słomniki Miasto i Słomniki
 9. Trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Słomniki
 10. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.
 11. Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia analizy okoliczności dokonania scalenia i podziału nieruchomości na terenie miasta Słomniki dla obszaru objętego wnioskiem właścicieli nieruchomości.
 12. Opracowanie operatów wodno-prawnych celem uzyskania decyzji wodno-prawnych dla 6 wylotów odprowadzających wody deszczowe do koryta Szreniawy z terenu miasta Słomniki

 

Dokumentacja na zadania kanalizacyjne:

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Bema/Kościuszki
 2. Budowa kanalizacji przy ul. Mirka – w trakcie realizacji
 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słomniki pomiędzy ul. Poniatowskiego a oś. Świerczewskiego
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla PSZOK na terenie Oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach

 

Informacja na temat realizacji programu 500+ od kwietnia do grudnia 2016r.:

 • liczba rodzin korzystających - 1051
 • liczba dzieci, którym przyznano świadczenia - 1580
 • wypłacono świadczenia od kwietnia do grudnia na kwotę 6 646 000zł

 

Udział w strukturach ponadgminnych

 1. Klaster Zrównoważonej Infrastruktury - Małopolski Festiwal Innowacji – Mobilne Laboratorium Innowacyjnego Budownictwa
 2. Program LIFE
 3. Akcja edukacyjno – informacyjna Małopolska bez smogu – Biała Niedziela
 4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 5. Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina
 6. Forum Subregionalne Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
 7. Komitet Monitorujący MRPO
 8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 9. Powiatowa Rada Rynku Pracy
 10. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSPRP

 

Realizacja zadań bieżących:

 1. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji- łączna kwota 320 000zł – 24 zadania
 2. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego- łączna kwota 50 000zł – 6 zadań
 3. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Słomniki
 4. Akcja usuwania azbestu – wywieziono ok. 78 ton „eternitu"
 5. Tytuł Lidera Małopolski dla Przedszkola w Słomnikach
 6. Zakup 12 urn wyborczych dla Gminy Słomniki
 7. Przygotowanie Światowych Dni Młodzieży

 

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel