A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 10.05.2019 – 13.06.2019

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Udział w uroczystości otwarcia laboratorium mikrorozmnażania firmy PLANTIN
 2. Udział w konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego na temat Pakietu Infrastruktura
 3. Udział w Uroczystości Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie – brązowy medal za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej dla A. Przecherki
 4. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK – analiza zadań w ramach IS, decyzja o realizacji trzeciego zadania – Januszowice
 5. Spotkania z Dyrektorem ZGKiM, Dyrektorem Caritas Kielce oraz pielęgniarkami środowiskowymi na temat nowych lokalizacji w związku z planowaną rewitalizacją terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej
 6. Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Gminy Słomniki w Prandocinie – 12 jednostek wystawiło 28 drużyn oraz 1 poza klasyfikacją
 7. Spotkanie z przedstawicielami firmy EnergaProjekt na temat budowy sieci 110kV od GPZ do Skały
 8. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 9. Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Słomnikach organizowany po raz XI przez szkołę w Waganowicach
 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego
 11. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina
 12. Spotkanie z przedstawicielami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na temat pożyczki rewitalizacyjnej na budowę szkoły w Niedźwiedziu
 13. Spotkanie z przedstawicielem fundacji Underground w sprawie wspólnej inicjatywy w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – inteligentne garaże rowerowe przy stacjach PKP
 14. Udział w spotkaniu koordynacyjnym w TAURON Dystrybucja w Krakowie na temat inwestycji zasilającej SAG w Wężerowie w energie elektryczną
 15. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – program EkoMałopolska
 16. Udział w rozdaniu promes w ramach programu Remizy Małopolskie – OSP Prandocin 40 000 zł
 17. Udział w rozdaniu promes na modernizację dróg rolniczych z FOGR – 150 000 droga Iły – Sosnówka
 18. Udział w rozdaniu promes na zadania na drogach wojewódzkich – 250 000zł na chodniki w Wesołej i Brończyca
 19. Rozstrzygnięto trzy konkursy na dyrektorów placówek oświatowych:
 • Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Słomnikach została Pani Małgorzata Wojasińska
 • Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kacicach została Pani Alina Orda
 • Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Prandocinie został Pan Kazimierz Maciaszek

 

Drogi gminne

 1. W trakcie realizacji są parkingi: Prandocin przy szkole, Prandocin przy E7, Waganowice, Smroków, Polanowice, Ratajów z terminem wykonania do 12.07.2019r.
 2. Zakończono remont cząstkowy dróg gminnych.
 3. Cały czas trwają prace nad usuwaniem skutków po intensywnych i długo trwałych deszczach tj. usuwanie namulisk na drogach gminnych.
 4. Rozpoczęto prace drogowe przy „Przebudowie parkingu przy stacji PKP Słomniki (ul. Kolejowa)

 

Drogi powiatowe:

Wykonano nakładki asfaltowe w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogach powiatowych:

 1. Zagaje Smrokowskie
 2. Kacice

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Zorganizowanie Kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2019 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Realizator: CARITAS Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Wartość zamówienia: 769 zł  za jedno dziecko, 38450 zł za całość zamówienia

Termin: 26 lipca 2019 roku – 6 sierpnia 2019 roku

Miejsce: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny RENUSZ, Chłapowo ul Władysławowska 45, 84-120 Chłapowo

 

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK od 01.07.2019 do 30.06.2021

Wykonawca: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadów Sp. z o.o. Ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Termin: od 01 lipca 2019     do 30 czerwca 2021

Wartość zadania: 6 323 247,34 zł

 

 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prandocin Iły – Sosnówka nr ewid. działki 497/2 w km 0+000 – 1+150”

Wykonawca:  P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior Ul. Podmiejska 65 32-200 Miechów

Wartość zamówienia:  245 030,18 zł       

Termin: 30.08.2019r.        

 

 1. Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin, gmina Słomniki

Postępowanie unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny 

 

Przetargi ogłoszone:

 

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki w miejscowości Słomniki”
 2. Remont budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach
 3. Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin – ponowny przetarg
 4. Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dot. edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dla 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki oraz wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020

 

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż działki nr 425/41 o pow. 5,0116ha położonej w Prandocinie Wysiołku za cenę 1 433 204,61zł brutto na rzecz firmy SUPER SAM Anna Jahymek z Szarowa

 

Sprawy bieżące:

 1. Zakończono roboty budowlane związane z budową  świetlicy wiejskiej w Zaborzu. Uzyskano pozytywne decyzje  Sanepidu i Komendanta Miejskiego PSP przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przygotowywana jest dokumentacja do  zawiadomienia PINB w sprawie zakończenia budowy i wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 2. Trwają roboty związane z budową terenów rekreacji nad rzeką  Szreniawą ( na dawnym placu targowym przy ulicy 3 Maja)
 3. Opracowywana jest specyfikacja wspólnie z GOPSem dotycząca budowy pochylni dla niepełnosprawnych oraz przystosowania sanitariatu na parterze budynku socjalnego przy ulicy T. Kościuszki 53 dla osób niepełnosprawnych
 4. Wykonano specyfikację i ogłoszono przetarg na remont budynku po byłym przedszkolu w Słomnikach ul. T. Kościuszki 29 w zakresie wymiany pokrycia dachu, ocieplenia ścian zewnętrznych z wyminą części stolarki , ocieplenia stropu i wykonania opaski z kostki wokół budynku.
 5. Dokonano rozdziału instalacji elektrycznej na parterze budynku Urzędu dla dwóch użytkowników
 6. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót w Starostwie Powiatowym w Krakowie w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Prandocin Iły –Marancja, Brończyce , Waganowice.
 7. W dniach 16-17.05.2019 została przeprowadzona przez UMWM kontrola na zakończenie projektu ,,Budowa drogi gminnej, przebudowa części drogi powiatowej nr 2162K oraz budowa przepustu drogowego w km 633+233,55 DK7 w miejscowości Wężerów” - wynik kontroli pozytywny
 8. W dniu 24.05.2019 do WFOŚ i GW w Krakowie został złożony wniosek o udzielenie pożyczki w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice-gmina Słomniki”.

Wnioskowana kwota pożyczki to 1 665 000, 00 zł.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • remont pomieszczeń po SP ZOZ w części  przeznaczonej pod rehabilitację ( rozbiórki, przekucia, malowanie, układanie płytek
 • przygotowanie ścian  pod malowanie , wymiana drzwi  w pomieszczeniach po SP ZOZ przeznaczonych dla ZGKiM w Słomnikach
 • układanie płytek  w pomieszczeniu łazienki w budynku socjalnym przy ul. T Kościuszki 53
 • malowanie pomieszczenia dziennika podawczego w budynku Urzędu
 • czyszczenie tablic ogłoszeniowych i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów
 • przełożenie kostki brukowej przy bloku nr 8 w Słomnikach
 • czyszczenie rynien i montaż odstraszaczy gołębi na dachu budynku  przy ul. T. Kościuszki 26
 • montaż znaków drogowych
 • prace porządkowe przy budynku Urzędu ul. T. Kościuszki 64

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel