A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 02.01.2019 – 31.01.2019

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Spotkania i uroczystości o charakterze świątecznym:
 • jasełka w klubie sportowym Słomniczanka
 • koncert noworoczny orkiestry Krakus i Stowarzyszenia Niedźwiadek w Niedźwiedziu
 • spotkanie noworoczne w szkole w Waganowicach
 • koncert kolęd w wykonaniu zespołu Retrospekcja w szkole w Prandocinie
 • koncert kolęd w wykonaniu studentów UTW w MGCK
 • spotkanie noworoczne koła gminnego PIS
 • WOŚP
 1. Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – noworoczne spotkanie z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół oraz wizytatorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty – nabory do szkół średnich
 3. Udział w spotkaniu konsultacyjnym Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – zmiany zasad dystrybucji środków w nowej perspektywie unijnego budżetu
 4. Udział w konferencji na temat dostępności środków z funduszy unijnych oraz planowanych w budżecie województwa małopolskiego
 5. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 6. Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 7. Spotkanie z dyrektorem SP ZOZ w Proszowicach – przeniesienie pogotowia ratunkowego do nowego budynku, świadczenie usług medycznych w zakresie ginekologii w Słomnikach
 8. Udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego – Fundusz Dróg Samorządowych
 9. Trwają walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Słomniki
 10. Spotkanie z przedstawicielem firmy Energotelprojekt przygotowującej projekt linii energetycznej zasilającej SAG w Wężerowie
 11. Udział w spotkaniu ze Starostą Krakowskim oraz Dyrektorem ZDPK w sprawie Inicjatyw Samorządowych na 2019 rok.

Uzgodnienia:

- I etap: Zagaje Smrokowskie 2200mb, Januszowice 700mb /2 odcinki/, Kacice 300mb
- II etap: Kacice 1000mb
- przejęcie przez Gminę inwestycji w Rynku, I etap – przygotowanie dokumentacji i pozwolenia na budowę budowa

 1. Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Słomnikach

 

Drogi gminne:

Wykonano dokumentację na remont drogi rolniczej Sosnówka – Prandocin Iły c.d.

 

Drogi powiatowe:

Został złożony wniosek do ZDPK  na realizację zadań w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na:

 1. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych (kaseton D-6) w ciągu drogi powiatowej nr 2161K w miejscowościach:
 • Ratajów w km 0+700
 • Niedźwiedź w km 2+750
 • Polanowice w km 4+350
 • Polanowice w km 4+900
 1. Wykonanie oznakowania poziomego liniami z zakresu P-1 – P-7b w ciągu dróg powiatowych:
 • 2160K Czechy – Trątnowice – Szczepanowice
 • 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice
 • 1260K Prandocin („Borek”)
 • 2162K Wężerów – Prandocin Iły
 • 2142K Smroków – Januszowice
 • 1173K Lipna Wola – Januszowice
 • 2141K Kacice
 1. Zamontowanie barier chodnikowych na długości ok. 50m w ciągu nowo wykonanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w m. Prandocin od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 7.

 

Przetargi:

 1. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2019 r.

Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych  Niedźwiedź 63, 32-090 Słomniki
Wartość zadania: 183280zł   /  5,06 za 1 litr ON, 4,59 za 1 litr Pb/ brutto

 1. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2019 r.

Wykonawca: JUKO Sp.z o.o. Ul. Piłsudzkiego 54/40 42-400 Zawiercie
Wartość zadania: 37717zł  /2000zł za 1 psa brutto/

 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2019 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice
Wartość zadania: 4536zł rocznie /ryczałt płacony miesięcznie/

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z „Modernizacją budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”-trzecie postępowanie

Wykonawca: "ELEKTROMAL" Józef Cebula Rajsko 1, 32-822  Strzelce Wielkie 
Wartość zadania: 528.900,00 zł brutto
W trakcie analizy dokumentacji

 

 1. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki – na rok 2019.

Wykonawca: Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44  25-619 Kielce
Wartość zadania: 16213,55zł

 

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2019

Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Polanowice 17a 32-090 Słomniki
Wartość zadania: 15000zł

 

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice, Gmina Słomniki w 2019 r.

Wykonawca: SGS Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Kazimierza 3  01-248 Warszawa
Wartość zadania: 5055,3zł

 

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2019r.

Wykonawca:  ALBA Południe Polska Sp. z o.o. Ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Wartość zadania: najkorzystniejsza oferta 409,32 zł brutto za jedną tonę tj 40.932,00 zl za całość zamówienia – analiza dokumentacji

 

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa KAMIR ul. Kołowa 7/62, 30-134 Kraków
Wartość zadania: 300 000zł /konieczność zmiany taryfy na ścieki wzrost o 1zł/
Brak ofert na odbiór skratek i zawartości piaskownika /konieczność powtórzenia przetargu/

 

 1. Ogłoszono przetarg za zmianę punktową studium i planu w miejscowościach:

- Czechy (teren RSP pod przemysł), Januszowice (pod rekreację i sport) /zmiana studium i planu /

Wykonawca: Firma Ekspanse Rządowe Niwy 28, 26-502 Jastrząb
Wartość zadania: 36 000zł

- Wężerów (teren przemysłowy – zwiększenie zabudowy do 19m wysokości) /zmiana planu/

- Polanowice (likwidacja projektowanej przepompowni) /zmiana planu/

Wykonawca: Firma Soft System ul. Długa 15 Trzebinia
Wartość zadania: 19 000zł

 

 1. Budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach.

Wykonawca: DOMBUD ul. Chorzowska 64 Gliwice
Wartość zadania: 2 850 000zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace wykończeniowe przy budowie kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. Św Jana Pawła II
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w Zaborzu. Wykonano i odebrano roboty objęte I Etapem- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  30% wartości całości inwestycji. Podpisano umowę na dostawę energii
 3. Zlecono wykonanie projektów dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wesoła i Prandocin Iły /Marancja/
 4. Opracowywane są specyfikacje do przetargów na budowę ścieżek rowerowych
 5. Pomoc w przeprowadzce SP ZOZ – przepisanie liczników mediów w starej i nowej przychodni, pomoc w przewozie mebli i sprzętu. Trwa proces przeprowadzki Pogotowia Ratunkowego. Negocjacje w sprawie poradni ginekologicznej, przygotowania do uruchomienia rehabilitacji.
 6. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na kanalizację ul. Mirka, Januszowice oraz stacji uzdatniania wody w Kacicach
 7. Prace geodezyjne:

- regulacja stanów prawnych dróg /11 postępowań/
- scalenia gruntów w Słomnikach

 1. Złożono wniosek na rewitalizację Rynku w Słomnikach do SPR
 2. Wizyta w WFOŚ – bardzo mały udział mieszkańców Gminy Słomniki w programie Czyste Powietrze natomiast w gminie oczekujących jest około 320 wniosków na wymianę pieców
 3. Wnioski na OZE – podpisano 127 umów z mieszkańcami, 17 wniosków znajduje się na liście rezerwowej

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- remont w mieszkaniu komunalnym w Słomnikach ul. Kolejowa

- malowanie pomieszczeń Urzędu Pracy Słomniki ul. T. Kościuszki 64

- malowanie sali lekcyjnej oraz szatni  w budynku Szkoły w Prandocinie

- naprawa lamp parkowych

- zdjęcie dekorów świątecznych na Rynku w Słomnikach

- odśnieżanie oraz prace porządkowe przy budynku Urzędu

- zamalowanie graffiti na stacji kolejowej w Słomnikach Miasto

- montaż znaków drogowych oraz wykonanie bariery drogowej w Miłocicach

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel