A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomnikiz działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.10.2018 – 28.12.2018

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 

 1. Zakończenie roku obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
  - Narodowe święto Niepodległości 11 Listopada
  - Bieg Niepodległości
  - Uroczystości i akademie niepodległościowe w szkołach i przedszkolach
  - Imprezy towarzyszące organizowane przez stowarzyszenia /Słomniki Rynek, Ratajów, turniej strzelecki/
  - Koncert Orkiestry Dętej Echo w Słomnikach
 2. Spotkania i uroczystości o charakterze świątecznym:
  - spotkania wigilijne w szkołach i przedszkolach
  - spotkania organizowane przez stowarzyszenia i organizacje środowiskowe
  - spotkania gminne,  powiatowe i małopolskie
  - w MGCK wystawa „Szopka nie tylko krakowska”, koncert gitarowy Patryka Filipowicza „Uboga noc” oraz spektakl „U szopy” w wykonaniu zespołu teatralnego UTW w Słomnikach
 3. Wydarzenia sportowe:
  - Małopolski  Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół specjalnych
  - Turniej Bożonarodzeniowy w Piłkę Siatkową- org. MSS Słomniki
 4. Inne:
  - udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
  - udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
  - udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP RP
  - udział w walnym zebraniu członków LGD Jurajska Kraina
  - udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy
  - podpisanie umowy na dofinansowanie budowy placów zabaw
  - podpisanie umowy na dofinansowanie budowy świetlicy w Zaborzu
  - rozliczenie dotacji Bezpieczna Małopolska (samochód Niedźwiedź) i Małopolskie Remizy (montaż pieca c.o. w Miłocicach);
  - rozliczenie częściowe dotacji na budowę ośrodka zdrowia z PFRON będącej w dyspozycji Województwa Małopolskiego,
  - spotkanie z nowym Zarządem Powiatu Krakowskiego
  - spotkanie z mieszkańcami Wężerowa
  - przygotowanie materiałów dla sołtysów na temat zakazu palenia śmieci /do zabrania/

Inwestycje:

 1. Zakończono budowę drogi przez SAG w Wężerowie
 2. Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej w Prandocinie
 3. Wykonano roboty ziemne na drodze polnej w miejscowości Czechy „Ganek”
 4. Zakończenie wyposażania budynku Przychodni Zdrowia w Słomnikach
 5. Zakończenie budowy placów zabaw
 6. W trakcie budowa kanalizacji na odcinku ul. Poniatowskiego – osiedle
 7. Zakończono budowę wodociągu w Wężerowie w SAG
 8. W trakcie budowy świetlica w Zaborzu

Małe zadania:

 1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami w parku nad Młynówką.
 2. Wykonanie poszerzenia nawierzchni na placu manewrowym w miejscowości Prandocin Wysiołek przy świetlicy
 3. Poszerzenie placu manewrowo-postojowego przy budynku komisariatu Policji w Słomnikach

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach – unieważniony, ogłoszony ponownie
 2. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z „Modernizacją budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”- unieważniony, ponowne postępowanie.
 3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2019 – unieważniony, ogłoszone ponowne postępowanie
 4. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2019 r. – w trakcie rozpatrywania ofert

Przetargi w  przygotowaniu:

 1. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki – na rok 2019.
 2. Wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki

Sprawy majątkowe:

 1. Sprzedaż działek nr 375/2, 376/2, 379/18, 380/18 o łącznej powierzchni 0,3987ha położonych w Słomnikach ul. Słoneczna w przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 1 210 000 zł netto
 2. Sprzedaż działki nr 372/6 o pow. 0,0235ha położonej w Słomnikach w przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 12 150 zł netto

Praca urzędu miejskiego:

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej - 11
 • Ilość podjętych uchwał – 109
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza - 189
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego - 1057
 • Liczba urodzeń – 150
 • Liczba zgonów – 154
 • Ilość ślubów cywilnych - 16, konkordatowych - 43
 • Liczba wydanych dowodów osobistych - 1327
 • Liczba zameldowań na pobyt stały - 208
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP - 294
 • Sprawdzenie kart i wydanie decyzji (nakazów) przy wymiarze podatków - 6480
 • Wysłane upomnienia - 1684
 • Tytuły wykonawcze wystawione do Urzędów Skarbowych - 232
 • Ilość podmiotów gospodarczych na terenie gminy - 840
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych - 130
 • Ilość postępowań przetargowych - 42
 • Ilość zapytań ofertowych – 23
 • Ilość wymienionych pieców z PONE – 26
 • Podpisane umowy na wymianę pieców – 60
 • Podpisane umowy na montaż OZE - 135
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej - 9600
 • Korespondencja wychodząca - 11000

Informacja na temat realizacji programu 500+ w 2018r.:

 • liczba rodzin korzystających - 1125
 • liczba dzieci, którym przyznano świadczenia - 1630
 • wypłacono świadczenia na kwotę ponad 8 700 000 zł

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel