Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w latach 2015 -2018

Najważniejsze inwestycje w mijającej kadencji:

Zakończenie budowy Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, za które Gmina otrzymała tytuł „Lidera Małopolski”,

Budowa w nowoczesnej i energooszczędnej technologii pasywnej Ośrodka Zdrowia w Słomnikach –Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych.

 

Ponadto zrealizowaliśmy następujące inwestycje:

 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Smrokowie, Zespołu Szkół w Kacicach, świetlicy wiejskiej w Czechach, budynku OSP w Prandocinie
 2. Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Prandocinie Wysiołku oraz budynku socjalnego w Słomnikach
 3. Remont wnętrza budynku OSP w Waganowicach oraz OSP Muniakowice
 4. Ocieplenie budynku socjalnego w Polanowicach oraz budynku orkiestry w Prandocinie
 5. Remont elewacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Prandocinie
 6. Remont oraz termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
 7. Realizacja trasy Nordic Walking na terenie gminy Słomniki

Inwestycje, które będą zrealizowane do końca tego roku:

 1. Budowa parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto, PKP Słomniki oraz PKP Niedźwiedź
 2. Budowa placów zabaw: Janikowice, Prandocin Wysiołek, Kacice, Brończyce, Waganowice, Szczepanowice, Trątnowice i Zagaje Smrokowskie
 3. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Kacicach
 4. Dobudowa wiatrołapu w Zespole Szkół w Słomnikach
 5. Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Zaborzu, która zakończy się w 2019 r.

 

Wykonano ponadto bardzo wiele prac porządkowych, remontowych i modernizacyjnych na obiektach sportowo-rekreacyjnych, w szkołach, świetlicach oraz remizach strażackich.

 

Inwestycje drogowe:

Najważniejsze inwestycje drogowe mijającej kadencji to:

Ponadto na terenie Gminy wykonano łącznie ponad 70 zadań inwestycyjnych na drogach w tym 3 mosty, 10 parkingów, 20 modernizacji ulic i chodników, ponad 40 modernizacji  dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dobrą wiadomością jest fakt rozpoczęcia prac nad odcinkiem Wesoła – Szczepanowice drogi ekspresowej S7, która będzie stanowiła obwodnicę Słomnik.

 

Inwestycje oświetleniowe:

Na terenie Gminy Słomniki wykonaliśmy 31 zadań inwestycyjnych w ramach których zamontowano 70 nowych lamp oświetleniowych.

 

Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ramach działań OSP:

 1. Zakup nowego samochodu pożarniczego marki VOLVO dla OSP Miłocice
 2. Zakup nowego samochodu pożarniczo - ratowniczego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla OSP Słomniki oraz OSP Niedźwiedź
 3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin Iły, OSP Prandocin oraz OSP Muniakowice
 4. Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego w OSP Niedźwiedź
 5. Przekazanie samochodu pożarniczego marki STEYER dla OSP Kacice
 6. Zakup pompy do czystej wody dla OSP Waganowice, pilarki ratowniczej dla OSP Niedźwiedź, selektywnego wybierania dla OSP Trątnowice oraz 14 kompletów umundurowania bojowego
 7. Montaż bramy garażowej w OSP Iły
 8. Budowa instalacji centralnego ogrzewania w OSP Miłocice

 

Inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne oraz w obszarze gospodarki komunalnej:

 1. Zakończenie budowy kanalizacji Słomniki – Prandocin Wysiołek – Januszowice.
 2. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.
 3. Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową asenizacyjną.
 4. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM w Słomnikach.
 5. Bieżące remonty w oczyszczalni ścieków w Słomnikach – sito bębnowe, reaktor biologiczny, mieszadła, pompy, stacja zlewcza.
 6. Budowa kanalizacji na ul. Bema, między ul. Poniatowskiego a ul. Mickiewicza w Słomnikach oraz modernizacja starej kanalizacji w Januszowicach.
 7. Modernizacja ujęcia wody w Zagajach Smrokowskich, na Kępie oraz w Lipnej Woli
 8. Modernizacja sieci wodociągowych w Czechach, Wężerowie, Zagajach Smrokowskich, Iłach, Słomnikach na ul. Poniatowskiego, oraz modernizacja przepompowni wody w Polanowicach.
 9. Remont rozdzielni prądowej – baza Kacice.
 10. Budowa wodociągu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie – w trakcie realizacji.
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ul. Poniatowskiego z osiedlem – w trakcie realizacji.

 

Ochrona zdrowia mieszkańców to też działania na rzecz ochrony powietrza; w tym zakresie zrealizowaliśmy:

 1. Przygotowanie i uchwalenie Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Słomniki
 2. Usunięcie ok. 400 ton „eternitu” w ramach akcji usuwania azbestu
 3. Realizacja programu LIFE Małopolska w Zdrowej Atmosferze
 4. W latach 2017 i 2018 realizacja programów wymiany pieców na ekogroszek, pelet, gaz i biomasę w ramach programów WFOŚ – PONE oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego
 5. Program instalacji odnawialnych źródeł energii OZE
 6. Montaż pyłomierzy monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza
 7. Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w Gminie Słomniki
 8. Konferencja na temat gazyfikacji gminy oraz termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych – akcja zbierania wniosków w sprawie gazyfikacji
 9. Kontrola pieców i palenisk w budynkach indywidualnych
 10. Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach – promocja budownictwa energooszczędnego

 

Sprawy majątkowe:

- podpisano około 40 aktów notarialnych

- pozyskano ok. 7ha gruntów na rzecz gminy /kupno, nieodpłatne nabycie, darowizny, decyzje komunalizacyjne/

- sprzedano ok. 1ha gruntów

- sprzedano 8 mieszkań na rzecz najemców oraz 1 w trybie przetargowym

 

W mijającej kadencji zrealizowano inwestycji za łączną kwotę ok. 45 mln zł, z czego znaczna część pochodzi ze środków UE.                  

 

 Pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych ok.  33 mln zł na realizację 30 prorozwojowych zadań, z których część chcemy realizować w kolejnych latach.                

 Projekty z dziedziny sportu, kultury fizycznej i rekreacji wsparto dotacjami na łączną kwotę   1350 000 zł, zaś realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego –  łączną kwotą 250 000 zł               

Teren całej Gminy Słomniki został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Opracowano Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.

Rozpoczęliśmy także program scalania działek budowlanych w Słomnikach.

 

Złożone wnioski:

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Waganowicach
 2. Rewitalizacja poprzemysłowa ZGKiM
 3. Rewitalizacja Słomnik – Rynek

 

Przygotowana dokumentacja:

 1. Szkoła w Niedźwiedziu
 2. Świetlica w Orłowie
 3. Modernizacja bazy wodociągowej w Kacicach
 4. Strefa zabaw i rekreacji przy MGCK w Słomnikach
 5. Kanalizacja ul. Mirka w Słomnikach i części Prandocina Wysiołka /za rzeźnią/
 6. Odcinek kanalizacji Januszowice – Wężerów SAG
 7. Kanalizacja Prandocin

 

Szczegółowe informacje na Portalu Inwestycyjnym

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 3439