A A A
Tarcza antykryzysowa

To pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, pracowników i rolników w związku z  kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Głównym celem jest ochrona zatrudnienia, a także zachowanie płynności finansowej w firmach oraz gospodarstwach rolniczych.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Wypłaty świadczeń będą możliwe do końca 2020 roku.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów nie mniej niż o 15% obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca, może również ubiegać się o sfinansowanie części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20%. Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50% obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie większej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie świadczone przez 3 miesiące, a pracodawca nie będzie mógł zwalniać pracowników przez kolejne 3 miesiące.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego wnioski o świadczenia mogą składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

O szczegóły związane z ochroną miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej można pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod nr tel. 12 61 98 576 lub 12 61 98 578 oraz pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - KLIKNIJ TUTAJ

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. “Tarczy antykryzysowej”), Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego rozpoczął wdrażanie nowych instrumentów pomocy i rozwiązań przewidzianych na mocy w/w przepisów.

Pierwszym wdrażanym instrumentem jest: “Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców”

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie urzędu pod poniższymi linkami:

💻 https://www.uppk.pl/5,pracodawcy/3660,tarcza-antykryzysowa/

💻 https://www.uppk.pl/…/19731668,tarcza-antykryzysowa-niskoop…

💻 https://www.uppk.pl/…/19731669,tarcza-antykryzysowa-uruchom…

Nabór wniosków na stronie: https://www.uppk.pl/…/19731670,otwarcie-naboru-na-niskoopro…

 Informacji o pożyczkach dla mikroprzedsiębiorców z terenu Powiatu Krakowskiego udziela Grupa Informacyjna powołana w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego pod numerami telefonów:

 • 783 900 980
 • 509 656 788
 • 798 749 770
 • 798 749 860
 • 798 556 317
 • 798 749 838

Wsparcie dla przedsiębiorców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681,00 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.


Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2 080,00 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2 080,00 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300,00 zł.


Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS - KLIKNIJ TUTAJ,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie:

 • W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 22 290 87 02;
 • pod numerem telefonu 22 290 87 03
 • lub przez ogólnopolską infolinię pod numerem telefonu 22 560 16 00, dostępną w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 18:00.

Dla rolników

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej

 1.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:
 1. Zasiłek opiekuńczy na dzieci.
 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS.
 3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 1.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:
 2.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS.
 3.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.
 4.     Dofinansowanie zatrudnienia.
 5.     Uelastycznienie czasu pracy.
 6.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
 7.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 8.     Podatek od nieruchomości.
 9.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 10.   Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
 11. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
 12. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.
 13.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej

Szczegółowe informacje o tarczy dla rolników – TUTAJ oraz w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat tarcza dla rolników.jpg)plakat tarcza dla rolników.jpg[ ]371 kB2020-04-03 10:01